Adatkezelési Tájékoztató

FIGYELMEZTETÉS:Ez az „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ” Lázár Csaba Miklós Egyéni Vállalkozó személyre szabott, és egyedileg kialakított Adatvédelmi Rendszerének Része, és Lázár Csaba Miklós Egyéni Vállalkozó tulajdona. Így ennek másolása vagy felhasználása más vállalkozás részére nem engedélyezett.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I. Bevezetés
Az Lázár Csaba Miklós egyéni vállalkozó ügyfelei személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmasságát, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a személyes adatok védelméhez szükségesek.
Az Adatkezelő jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által üzemeltetett
www.lazarcsaba.hu www.falconbrandingprogram.hu
www.azanyagifuggetlensegtitkai.hu
 weboldalak  adatkezelési tevékenységét is szabályozza.
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://falconbrandingprogram.hu/adatvedelmi_tajekoztato.html
II. Az Adatkezelő adatai
LÁZÁR CSABA MIKLÓS EGYÉNI VÁLLALKOZÓSzékhely: 8600 Siófok, Patak u. 14.Adószám:                   711770803-1-34Nyilvántartási szám:  51540274Fő tevékenység:         7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Email cím: info@lazarcsaba.hu
Telefonszám: +36/30-664-2817
III. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
- A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
IV. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük
- érintett:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
- adatfeldolgozás:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
- címzett:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- érintett tiltakozása:  az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
- adattovábbítás:  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- nyilvánosságra hozatal:  az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
- adatmegjelölés:  az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
- adatzárolás:  az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- adatmegsemmisítés:  az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
- adatvédelmi incidens:  a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
- harmadik ország:  minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
V. A személyes adatkezelés elvei
5.1.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
5.2.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 5.3.
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
5.4.
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
5.5.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
5.6.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
5.7.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
VI. A személyes adatok kezelése
6.1.
Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi.
Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés - ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére.
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
6.2.
Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
6.3.
Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
6.4.
Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.
Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
Adatkezelő az adattovábbításról külön „Adattovábbítási Nyilvántartást” vezet.
6.5.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
VII. Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelései:
 1. Személyesen, telefonon, vagy emailen történő kapcsolatfelvétel
1.1. A kezelt személyes adatok köre:   név, cím, telefonszám, e-mail cím
1.2. Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájéktatás szolgáltatásokról
1.3. Az adatkezelés jogalapja:
 Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
1.4. Adatkezelés időtartama:
Az ajánlat megadását követő hat hónap
Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az ajánlatot követően szolgáltatás igénybevétele, azaz szerződéskötés jön létre, úgy az Érintett adatainak kezelésére a „Szolgáltatás igénybevétele” adatkezelésére vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.
 2. Szolgáltatás igénybe vétele  - szerződéskötés
2.1. A kezelt személyes adatok köre:   
név, cím, telefonszám, email cím, cég esetén kapcsolattartó neve  
2.2. Adatkezelés célja:
A szerződéses partner beazonosítása, megrendelés felvétele, szerződés megkötése, szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták vagy igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása.
2.3. Az adatkezelés jogalapja:
 a) Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; "
 b) A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
2.4. Adatkezelés időtartama:
A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.
2.5. Az Ügyfél adatait harmadik személynek a Társaság az alábbi esetekben adja át:
 a) jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.
 b) Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)
 c) Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)
 3. Számlázás  
3.1. A kezelt személyes adatok köre:   
A Társaság az adófizetési kötelezettséget teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím, adószám vagy adóazonosító.
3.2. Adatkezelés célja:
A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
3.3. Az adatkezelés jogalapja:
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.
3.4. Adatkezelés időtartama:
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"
3.5. Adatkezelő által használt számlázó program: rEVOL Express
3.6. Adatok továbbítása:
Az Ügyfél adatait harmadik személynek a Társaság az alábbi esetekben adja át:
 a) jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.
 b) Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)
A szerződéses kötelezettség teljesítése és a számlázás körében az Adatkezelő az  Érintett által a szerződéskötés körében megadott személyes adatait továbbítja könyvelő, mint adatfeldolgozó  részére.
 4. Facebook oldalon keresztül megküldött személyes adatok kezelése
Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által üzemeltetett
FALCON BRANDING PROGRAM - USA
Az Anyagi Függetlenség Titkai
facebook oldalak  adatkezelési tevékenységét is szabályozza.
 A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései
 A kezelt személyes adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe, név, e-mail cím, telefonszám
A kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adatra
Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás és az érintett tájékoztatása szolgáltatásokról.
Az adatkezelés jogalapja:
Felhasználó önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon. Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Adatkezelő a Facebook oldalon jelen adatkezelési tájékoztatónak a www.falconbrandingprogram.hu weboldalon fellelhető elérhetőségét közzéteszi, mely a következő:
http://falconbrandingprogram.hu/adatvedelmi_tajekoztato.html
Adatkezelő a Facebook oldalán az oldaladminisztrátorként megtenni köteles tájékoztatót az alábbi elérhetőségen teszi közzé:
https://www.facebook.com/pg/lazarcsaba001/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/azanyagifuggetlensegtitkai/about/?ref=page_internal
Adatkezelő a fenti linken, azaz a Facebook üzleti oldal névjegy/impresszum menüpontban tájékoztat arról, hogy a Facebook olyan egyedi azonosítóval ellátott cookie-kat használ, melyek alapján a Facebook oldaladminisztrátor hozzájut bizonyos látogatói adatokhoz (pl. demográfiai adatokhoz) és ezekből a Facebook felületén statisztikákat, elemzéseket tud készíteni. A látogató a böngészőben tudja törölni ezeket a cookie-kat. A látogató kérheti az oldaladminisztrátort, hogy jelezze a Facebook felé, ha elemzési adatai kapcsán hozzáférést, helyesbítést, adathordozást, törlést és/vagy elemzési adataik kezelésével szemben tiltakozni vagy korlátozást kíván alkalmazni.
Adatkezelő a Facebook felhasználó érintett tiltakozását vagy korlátozásra irányuló kérését – a Facebook oldal adminisztrátoraként – közvetlenül továbbítja a Facebook részére. A továbbítás tényét az Adatkezelő köteles igazolni az Érintett részére.
Az adatkezelés időtartama: két hónap   
Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvételt követően szerződéskötés jön létre, úgy az  Érintett adatainak kezelésére a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt – VII./2. pont – szabályai az irányadók.
 5. Weboldalak
Az Adatkezelő által üzemeltetett
www.falconbrandingprogram.hu
www.azanyagifuggetlensegtitkai.hu
honlapokon keresztül az Adatkezelő személyes adatokat nem kezel, a honlapokon keresztül közvetlen kapcsolatfelvételre nincsen lehetőség. A honlapokon az Adatkezelő elérhetősége kerül feltüntetésre, emailen és telefonon történő kapcsolatfelvételre van lehetőség.
 VIII. Adatfeldolgozók
1. Szerződéses partner – Szerződéskötés, szolgáltatás nyújtása körében   
LCSMarketing Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 8600 Siófok, Patak u. 14.
Cégjegyzékszám: 14-06-308644
Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 20014737-1-14
Email cím: tolnai.timea@lazarcsaba.hu
Telefonszám: +36/20-944-1122
A kezelt személyes adatok köre:   
név, cím, telefonszám, email cím, cég esetén kapcsolattartó neve  
Adatkezelés célja:
A szerződéses partner beazonosítása, megrendelés felvétele, szerződés megkötése, szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták vagy igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása.
Az adatkezelés jogalapja:
– Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; "
– A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
Adatkezelés időtartama:
A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.
2. Könyvelő  
Név: ARADI és TÁRSA Kft.
Székhely: 7635 Pécs, Gólya dűlő 40.
Cégjegyzékszám: 02 09 060892
Adószám: 10660179-2-02
E-mail cím: aradikft@gmail.com
Telefonszám: 0630/905-3681
A kezelt adatok köre: név, cím, adószám vagy adóazonosító.
Az adatkezelés célja: A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"
Az adatfeldolgozás jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.
3. A weboldalak Tárhely-szolgáltatója
Név: Intelliweb Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7627 Pécs, Wass Albert út 23.
Cégjegyzékszám: 02-09-072195
Adószám: 14215111-2-02
Email: info@wwh.hu
Telefon: +36 30 475 0766
A kezelt adatok köre: Az Érintett által a weboldalon keresztül megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti szerződéses jogviszony megszűnéséig, vagy az Érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
IX. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
9.1. Az adatok kezelése
Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá, kizárólag az Adatkezelő társaság munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és célra használja fel.
Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál találhatók meg.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
 a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
X.   Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
10.1
A tájékoztatáshoz való jog:
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein.
Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
10.2.
A hozzáféréshez való jog:  
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Az Érintett megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:
 - a rá vonatkozó személyes adatok
 - az adatkezelés céljai;
 - az érintett személyes adatok kategóriái;
 - azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 - az adatok tárolásának időtartama;
 - a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 - a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 - a kezelt adatok forrása;
 - profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 - a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
Az Érintett adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát.
Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
10.3.
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
10.4.
Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
10.5.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
10.6.
Adathordozáshoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
10.7.
Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.8.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
- Az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
10.9.
Visszavonás joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
XI. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
11.1.
 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket valamint ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
11.2.
Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
- Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
11.3.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
XII. Eljárási szabályok
12.1.
Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
12.2.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
12.3.
Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
a. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
b. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
c. a kérelem túlzó.
12.4.
A 13.3. pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
a. a kérelmet megtagadni;
b. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
12.5.
Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja  - a kérelmező által rendelkezésre bocsátott adathozdozón - a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.
12.6.
Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
12.7.
Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.
12.8.
Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
 a. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 b. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.
12.9.
Tiltakozási jog gyakorlása:
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
XIII. Jogorvoslat
Amennyiben kifogása, problémája merül fel Társaságunk adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal közvetlenül társaságunkhoz az alábbi elérhetőségen:
Lázár Csaba Miklós egyéni vállalkozó
Székhely: 8600 Siófok, Patak u. 14.Email cím: info@lazarcsaba.hu
Telefonszám: +36/30-664-2817
13.1. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozót terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
13.2. Bírósághoz fordulás joga:
Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
13.3. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
13.4. Hatósági együttműködés
Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.
Jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására azzal, hogy Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az érintetteket a módosításról tájékoztatjuk.
A módosított Adatkezelési tájékoztató hatályba lépéséről a módosításban rendelkezünk.
Kelt: Siófok, 2019. április 30.  
        Lázár Csaba Miklós egyéni vállalkozó  

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Lázár CSaba domainjeit és tárhelyeit a wwh.hu biztosítja.
© Copyright Lázár CSaba 2021. - All Rights Reserved - Minden jog fenntartva!

Mobirise web maker - See here